This privacy statement was last updated on July 28, 2022 and applies to citizens and legal permanent residents of the European Economic Area and Switzerland.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získame prostredníctvom https://rubblemaster.sk. Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie pozorne prečítali. Pri spracovaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane osobných údajov. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na legitímne účely;
 • najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré vyžadujú váš súhlas;
 • prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a požadujeme to aj od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich opravu alebo vymazanie na vašu žiadosť.

Ak máte otázky alebo chcete presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávania

Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo prijímať na množstvo účelov spojených s našimi obchodnými operáciami, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce: (kliknutím rozbalíte) 

2. Cookies

Náš web používa cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách Cookie

3. Zabezpečenie

Zaviazali sme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužívanie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutné osoby, že prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.

4. Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené odkazmi na našich webových stránkach. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať spoľahlivo alebo bezpečne. Pred použitím týchto webových stránok vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.

5. Dodatky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne si preštudovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, kdekoľvek to bude možné.

6. Prístup k vašim údajom a ich úprava

Ak máte otázky alebo chcete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Uistite sa, že vždy jasne uvediete, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že neupravíme ani nevymažeme žiadne údaje nesprávnej osoby.

7. Podanie sťažnosti

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame (sťažnosť) na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov.

8. Kontaktné údaje

Rubble Master CS s.r.o.
Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká Republika
Webová stránka: https://rubblemaster.sk
E -mail: zc.retsamelbbur@kavon.hpotsirhc
Telefónne číslo: +420 722 917 097

Rubble Master CS s.r.o. sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak by ste sa napriek tomu stretli s niečím, čo je nesprávne alebo zastarané, ocenili by sme, keby ste nás informovali. Uveďte, kde na webových stránkach ste informácie čítali. Potom sa na to pozrieme čo najskôr. Odošlite svoju odpoveď e -mailom na adresu: zc.retsamelbbur@kavon.hpotsirhc.

Nezodpovedáme za stratu v dôsledku nepresností alebo neúplnosti ani za stratu vyplývajúcu z problémov spôsobených alebo spojených so šírením informácií prostredníctvom internetu, ako sú prerušenia alebo prerušenia. Pri používaní webových formulárov sa snažíme obmedziť počet povinných polí na minimum. Za akúkoľvek stratu, ktorá vznikne v dôsledku použitia údajov, rád alebo nápadov poskytnutých spoločnosťou Rubble Master CS s.r.o. alebo v jej mene prostredníctvom tejto webovej stránky, spoločnosť Rubble Master CS s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Rubble Master CS s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré alebo z ktorých je vytvorený hypertextový odkaz alebo iná referencia. Na výrobky alebo služby ponúkané tretími stranami sa vzťahujú platné zmluvné podmienky týchto tretích strán.

Naši zamestnanci vynaložia maximálne úsilie, aby zaručili prístupnosť našich webových stránok a neustále ich zlepšovali. Vrátane ľudí, ktorí používajú špeciálny softvér z dôvodu zdravotného postihnutia.

Táto webová stránka je preto vytvorená podľa smerníc AA WCAG 2.1. Tieto usmernenia sú medzinárodne uznávanými dohodami o prístupnosti, udržateľnosti, zameniteľnosti a vyhľadateľnosti webových stránok.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke sú zverené tretím stranám, ktoré vložili obsah sami alebo od ktorých Rubble Master CS s.r.o. získala užívateľskú licenciu.

Kopírovanie, šírenie a akékoľvek iné používanie týchto materiálov nie je dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti Rubble Master CS s.r.o., s výnimkou prípadov, keď je inak stanovené v predpisoch kogentného práva (napríklad právo citovať), pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s prístupnosťou webových stránok nás neváhajte kontaktovať.

Prídavné moduly RM OS vám umožní dostať z vašich RM drvičov maximum.

RM OS80

„Ideálni partneri“ RM 70GO! alebo RM 90GO! s triedičom nadsietneho OS 80, resp. OS80 EVERCLEAN Vám v jednom pracovnom kroku s jedným nakladačom a jednou obsluhou vyprodukujem lacno kvalitný, definovaný produkt!

Vstupný materiál je rozdrvený RUBBLE MASTER drvičom pri maximálnom priepustnom výkone. OS 80 je pripojený k hlavnému výstupnému pásu drviča pomocou rýchlospojok. Tri kaskády prstových sít oddelia nadsietne od definovanej veľkosti produktu.

Návratný pás OS 80 RFB vytvára uzavretý systém a zabezpečuje plnú pohyblivosť drviča po pracovisku. Kombináciu jedného z drvičov RM a OS 80 môžete zavážať jediným transportérom. Stroj je pripravený na použitie do 20 minút od privezenia namiesto drvenia

RM OS100

Výkonný balík RUBBLE MASTER pozostávajúci z mobilného drviča RM 100 a triediče nadsietneho OS 100 je tým najvýhodnejším riešením pre definovaný produkt. V jedinom priechode za použitia jediného nakladača je vstupný materiál rozdrvený pri najvyššom priepustnom výkone drvičom RM 100.

OS100 je pripojený k hlavnému výstupnému pásu drviča pomocou rýchlospojok. Štyri kaskády prstových sít oddelia nadsietne od definovanej veľkosti produktu. Návratný pás OS100 RFB vytvára uzavretý systém a zabezpečuje plnú pohyblivosť drviča po pracovisku. Kryt zabezpečuje optimálnu elimináciu prašnosti. Kombináciu strojov môžete zavážať jediným transportérom. Stroj je pripravený na použitie do 20 minút od privezenia namiesto drvenia.

Vďaka triediču nadsietneho RM MS95GO! môžu byť drviče RM ešte efektívnejšie. Triedič produkuje požadovanú veľkosť materiálu jediným priechodom s precíznou presnosťou. Rýchlo, jednoducho a s minimálnymi nákladmi tak dostanete zhodnotený materiál vysokej kvality.

RM MS95GO! je dostupný pre drviče RM 90GO!V oboch prípadoch ho osadíte ľahko a rýchlo – po osadení ho môžete pokojne prevážať spolu s drvičom. V prípade, že je v systéme integrovaný aj návratný pás RFB, môžete vytvoriť uzavretý okruh, v ktorom bude vznikať definovaný produkt v jedinom priechode. A dokonca aj pri malých frakciách si proces tvorby zhodnoteného materiálu zachováva konštantne vysokú priepustnosť.

Vďaka triedičovi nadsietneho RM MS105GO! môžu byť drviče RM ešte efektívnejšie. Triedič produkuje požadovanú veľkosť materiálu jediným priechodom s precíznou presnosťou. Rýchlo, jednoducho a s minimálnymi nákladmi tak dostanete zhodnotený materiál vysokej kvality.

RM MS105GO! je dostupný pre drviče RM 100GO!V oboch prípadoch ho osadíte ľahko a rýchlo – po osadení ho môžete pokojne prevážať spolu s drvičom. V prípade, že je v systéme integrovaný aj návratný pás RFB, môžete vytvoriť uzavretý okruh, v ktorom bude vznikať definovaný produkt v jedinom priechode. A dokonca aj pri malých frakciách si proces tvorby zhodnoteného materiálu zachováva konštantne vysokú priepustnosť.

RM VS60 je kompaktná samostatná triediaca jednotka navrhnutá na vytriedenie a oddelenie jemného materiálu od sute, asfaltu, betónu a výkopového materiálu.

Kontajnerovo-mobilný dvoj-plošný triedič je ideálnym doplnkom k drviču RM Compact Recycler RM60 (kompatibilný tiež s RM 70GO!). Dve plošiny triediča prinášajú najpresnejšiu úroveň triedenia vďaka preosievaniu jemného materiálu a významnému zníženiu záťaže drviča. Výška výsypky je nastavovaná vložením 2 prídavných kĺzavých líšt.

Ako zdroj energie môže slúžiť drvič, čo je veľkou výhodou na odľahlejších miestach. RM VS60 môže byť vybavený aj bočným výsypným pásom, rozšírením násypky a možnosťou kontajnerového transportu.

RM MSC sú vysoko výkonné triediče optimalizované na jednoduchý transport využiteľné pre mnoho aplikácií.

RM MSC6500-2D

Triediaci stroj disponujúci vysokým výkonom, ktorý je optimalizovaný na jednoduchý transport, je využiteľný pre mnoho aplikácií. Vysoko výkonný triedič nájde svoje uplatnenie v banskom priemysle pri oddeľovaní piesku, štrku a iných minerálníc

RM MSC6500-3D

Model MSC6500-3D jav trojplošnú verziu s vibračnou mriežkou pre nadsietnych a umožňuje tak roztriediť materiál až na 5 frakcií.

RM MSC9500-2D

So svojou nevídanou kapacitou, optimálnou dynamikou osievacej jednotky a moderným dizajnom, je RM MSC9500 hviezdou medzi triedičmi. Vysoko výkonný triediaci stroj nájde svoje uplatnenie v banskom priemysle pri oddeľovaní piesku, štrku a iných minerálnych materiálov. Nezvyčajne presné triedenie umožňujú rozmerné osievacie plochy.

RM MSC9500-3D

Model RM MSC9500-3D s vibračnou mriežkou pre nadsietnych umožňuje v jednom kroku roztriediť materiál až na 5 frakcií.

Séria hrubotriedičov RM HS pre menšie aj extrémne náročné výzvy.

RM HS3500M

RRM HS3500M je kompaktný a výkonný hrubotriedič, ktorý môžete jednoducho dopraviť na miesto výkonu práce vďaka jeho menším rozmerom a nízkej hmotnosti. Vysoký výkon ukrytý v kompaktnom dizajne je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí sa potrebujú vysporiadať s neveľkými, ale náročnými úlohami.

RM HS5000M

Vďaka vysokému dennému výkonu je hrubotriedič RM HS5000M ideálnym riešením pre profesionálov. RM HS5000M vynikne najmä pri aplikáciách so zložitými požiadavkami na triedenie. Transportné rozmery umožňujú jednoduchý presun na rôzne miesta triedenia bez väčších nákladov a námahy.

RM HS7500M

Robustný a nekompromisný hrubotriedič RM HS7500M bol vyvinutý špeciálne pre zvládanie najnáročnejších úloh. Tento stroj je perfektnou voľbou pre triedenie vyťaženého materiálu, tvrdého kameňa a objemných materiálov z demolácií. Je preferovanou voľbou pre bane a lomy.

RM HS11000M

Vďaka jeho vysoko výkonnému motoru sa hrubotriedič RM HS11000M pobije aj s tou najťažšou výzvou. Zvládne akýkoľvek materiál od betónu až po prírodný kameň a je určený na širokú škálu využitia. Určite poteší každého profesionála a splní jeho očakávania.

Séria RM CS predstavuje kompaktné lineárne oscilačné triediče, ktoré môžete prepravovať ako kontajnery. Dokážu spracovávať rôzne druhy vstupného materiálu ako stavebnú suť, alebo prírodný kameň. Pohonnú energiu triedič získava z generátora drviča, čo je obrovskou výhodou na odľahlejších miestach.

RM CS2500 1D/2D

Triedič RM CS2500 1D/2D si perfektne rozumie so semimobilnými drvičmi RM 60. Priepustnosť lineárneho oscilačného triediča je optimalizovaná podľa sklonu triediča, veľkosti ôk a spracovávaného materiálu. Dokonca aj pri vysokej priepustnosti triedič RM CS2500 1D/2D zaujme svojou spoľahlivou schopnosťou triedenia a nízkymi požiadavkami na údržbu vďaka samočistiacim dopravníkom.

Dva resp. tri dopravné pásy dosahujú impozantnú výšku výsypu, sú bezpečne integrované do konštrukcie triediacej jednotky a pred transportom sa hydraulicky skladajú, resp. nakladajú na konštrukciu triediča. Triedič RM CS2500 1D/2D dopravíte namiesto pomocou vozidla vybaveného kontajnerovým hákom.

RM CS3600 2D RM

Dvoj-plošný triedič RM CS3600 2D RM sa perfektne hodí k výkonným drvičom RM 70GO! 2.0 a RM 90GO!. Jeho priepustnosť je optimalizovaná podľa sklonu triediča, veľkosti ôk a spracovávaného materiálu. Dokonca aj pri vysokej priepustnosti triedič RM CS3600 2DRM zaujme svojou spoľahlivou schopnosťou triedenia a nízkymi požiadavkami na údržbu vďaka samočistiacim dopravníkom.

Tri dopravné pásy dosahujú impozantnú výšku výsypu. Dopravník vytriedeného materiálu je bezpečne integrovaný do konštrukcie a pred transportom sa hydraulicky sklápa. Triedič RM CS3600 2D RM dopravíte namiesto pomocou vozidla vybaveného kontajnerovým hákom.

RM CS4800 2D

Lineárny vibračný triedič RM CS4800 2D efektívne produkuje zo sute a prírodného kameňa 2 veľkosti definovaného materiálu. Sklon sít je nastaviteľný na zlepšenie výkonu pri jednotlivých aplikáciách. Kontajnerovo-mobilný triedič s jednoduchou údržbou a nastaviteľnou výškou vysypu vďaka vstavaným pásovým dopravníkom. Je poháňaný z externého zdroja (napr. drviče).

Modely RM-E sú novým variantom osvedčené RM GO! séria. RM-E stroje sú pohanené výhradne elektromotorom, ktorý je vybavený externým napájacím zdrojom. Čisto elektrický režim novo umožňuje bezemisnú prácu so strojom.

Práce v tuneloch, budovách aj pod zemou, pri ktorých je potrebné vyhnúť sa emisiám, je možné s RM-E drvičom vykonať rýchlo a ľahko. Ďalšou výhodou strojov RM-E je výrazne tichšia a bezemisná prevádzka, nepostrádateľná pri práci v mestských a obytných oblastiach.

Dôsledkom efektívnejšej a ekonomickejšej prevádzky elektrického motora je zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu a ďalej aj vyšší výkon, výrazne ovplyvňujúci výsledky. Plné otáčky motora pri každej rýchlosti drviča a schopnosť momentového preťaženia elektromotora umožňujú výrazne vyšší výkon stroja.

Prednosti RM-E:

 • vyššia energetická účinnosť pohonnej jednotky,
 • žiadne emisie výfukových plynov – na použitie v tuneloch, budovách a pod zemou,
 • nižšie emisie tepla ako pri dieselových motoroch,
 • nižšie požiadavky na získanie licencie vďaka prevádzke bez emisií,
 • výrazne nižšia hlučnosť,
 • použitie frekvenčného meniča (voliteľný namiesto jedného softštartéra) umožňuje plynule meniteľnú rýchlosť rotora drviča,
 • nízke náklady na údržbu a opravy na elektromotore, znížené servisné intervaly,
 • je umožnená takmer 24/7 ekonomická a úsporná prevádzka.

Dôležité upozornenia:

 • pri prevádzke elektrických prístrojov je mobilita obmedzená,
 • manipulácia žeriavom a transportnými prostriedkami.